RTV

RTV

 

Na podstawie art.4 ust.1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2005, Nr 85, poz. 728 i Nr 157, poz. 1314) od opłat zwalnia się osoby:

 

1. co do których orzeczono o:

 • zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 • całkowitej niezdolności do pracy,
 • znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłat jest orzeczenie właściwego organu orzekającego oraz zaświadczenie o pobieraniu zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego, albo orzeczenie właściwej instancji sadu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego oraz zaświadczenie o pobieraniu zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego.

 

2. które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym,

Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłat jest dowód osobisty.

 

3. które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego.

Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłat jest decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno - rentowego.

 

4. niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000Hz o natężeniu od 80 dB)

Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłat jest legitymacja Polskiego Związku Głuchych albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na częstotliwości 2000Hz o natężeniu od 80 dB), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej.

 

5. niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%

Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłat jest legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaleczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej.

6. które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

7. spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

8. bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

9. posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego.

Zwolnienia od opłat abonamentowych nie przysługują osobom, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26 rok życia i nie spełniają warunków do uzyskania tych zwolnień. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedstawiono w urzędzie pocztowym dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień i złożono stosowne oświadczenie.

 

Na podstawie odrębnych ustaw od opłat abonamentowych rtv zwalnia się również:

 • inwalidów wojennych i wojskowych,
 • kombatantów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • członków rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • członków rodzin pozostałych po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia września 1994r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. 2001, Nr 60, poz. 622, z późn. zm.).

Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić w urzędzie pocztowym zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które maja wpływ na uzyskane zwolnienie, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2005, Nr 85, poz. 728 i Nr 157, poz.1314 późn. zm.).
 2. Rozporządzenie KRRiT z dnia 02 czerwca 2005 r. w sprawie rodzajów dokumentów, oraz wzoru oświadczenia potwierdzającego uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. 2005, Nr 104, poz. 879 i Dz. U. 2006, Nr 119, poz. 818).