Bezdomność

miniaturka


Osoba Bezdomna to według ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r, osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust. 2 ustawy z dn. 12 marca 2004r o pomocy społecznej). W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie w miejscu pobytu. (art. 101 ust. 3,7 w/w ustawy).

 

Bezdomność, jako zjawisko społeczne które dotyka od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy ludzi w Polsce (dane są rozbieżne).
Bezdomność to stan, który jest trudny do zrozumienia człowiekowi, który nigdy tego nie przeżył. Pamiętajmy.... Nie bądźmy obojętni! Bezdomni tak samo czują jak my. Są tacy sami jak każdy z nas, w niczym nie jesteśmy od nich lepsi, a oni od nas gorsi.

Pomoc osobom bezdomnym na terenie gminy Racibórz koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1.

Numery telefonów:      32 415 26 50,

                                32 419 06 42,

                                32 419 06 43,

                                32 415 18 88,

Poza godzinami pracy Ośrodka Pomocy Społecznej koordynator ds. pomocy osobom bezdomnym w Raciborzu dostępny jest pod nr telefonu: 500 161 425


Bezpłatna infolinia o możliwościach pomocy osobom bezdomnym dla całego Województwa Śląskiego - nr całodobowy 800 100 022


W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić po pomoc na numery alarmowe:


997 - POLICJA
986 - STRAŻ MIEJSKA
112 - SŁUŻBY RATOWNICZE

 

Na terenie Raciborza funkcjonuje ponadto :

Dom Dla Bezdomnych "Arka.N" i Noclegownia przy Domu dla Bezdomnych prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza", ul. Wiejska 18 A w Raciborzu. Numer tel. 32 415 51 69
Noclegownia jest czynna od godz. 18.00 do godz. 8.00

W okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi Akcję "Bezdomni", której celem jest udzielanie pomocy osobom bezdomnym w zakresie udzielania informacji o instytucjach pomocowych, w razie potrzeby wzywanie pomocy medycznej a w okresie zimowym dowóz do noclegowni. Telefon alarmowy: 986

 

Podstawa prawna:

 


 1. Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późn. zm.