PFRON

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został powołany ustawą z dnia 9 maja 1991r. Instytucja ta służy do gromadzenia środków finansowych pochodzących przede wszystkim od pracodawców, którzy nie zatrudniają odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych. Wdrożony w 1991r. system finansowego wspierania przez państwo rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, którego realizatorem jest PFRON, był wzorowany na rozwiązaniach stosowanych w innych krajach europejskich, w szczególnie we Francji i Niemczech. Na przestrzeni minionych lat był on wielokrotnie modyfikowany, jednak jego podstawowe założenia nie uległy zmianie.
27 sierpnia 1997r. Sejm uchwalił ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która m. in. na nowo określiła zasady działania Funduszu oraz opisała zadania służące wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych oraz ich społecznej integracji w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Na mocy ustawy dokonała się także częściowa decentralizacja zadań i środków PFRON.
Środki finansowe, którymi dysponuje PFRON, pochodzą głównie z obowiązkowych, miesięcznych wpłat pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Przychodami Funduszu są również:

 • Dotacje z budżetu państwa oraz inne dotacje i subwencje,
 • Spadki, zapisy i darowizny,
 • Dobrowolne wpłaty pracodawców,
 • Dochody z oprocentowania pożyczek, 
 • Dochody z działalności gospodarczej,
 • Dywidenda, 
 • Inne wpłaty. 

Brak obowiązku dokonywania wpłat:

 1. Pracodawca zatrudniający mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 2. Pracodawca, u którego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%, w tym:
  • dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, 
  • dla instytucji kultury,
  • dla jednostek organizacyjnych zajmujących się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zwalniający z obowiązku dokonywania wpłat wynosi 6% w 2008r. i w latach następnych
 4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi w 2005 r. i w latach nastepnych 2% dla państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych, publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest państwowym funduszem celowym i posiada osobowość prawną. Organami Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd.

Do zadań Zarządu należy:

 1. opracowywanie projektów planów działalności Funduszu i projektu planu finansowego, 
 2. dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków Funduszu, 
 3. gospodarowanie środkami Funduszu, 
 4. opracowywanie szczegółowych zasad finansowania realizacji zadań, o których mowa w ustawie, 
 5. podejmowanie decyzji w sprawie odraczania terminu spłat i umarzania pożyczek, 
 6. sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu przekazywanych na realizację zadań określonych ustawą, 
 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi, 
 8. składanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Funduszu. 

Środki finansowe PFRON przeznaczone są na cele określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz dodatkowo na programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą PFRON, a także w wysokości 30% wydatków przeznacza się na:

 1. realizację działań wyrównujących różnice między regionami, w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego, na terenie których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110 % średniej stopy bezrobocia w kraju lub nie utworzono warsztatu terapii zajęciowej albo zakładu aktywności zawodowej, 
 2. realizację programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych przewidzianych do wdrożenia w danym roku, 
 3. dofinansowanie zadań wynikających z programów rządowych, w tym ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, 
 4. zadania inne niż wymienione w ustawie:
  • programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej, w szczególności adresowane do osób niepełnosprawnych, w tym dzieci niepełnosprawnych
  • finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej.

PFRON posiada 16 Oddziałów.

Oddział Śląski znajduje się :
Pl. Grunwaldzki 8-10/8
40-950 Katowice
Tel. 32 203 68 35
Fax: 32 203 68 34 

PFRON uruchomił bezpłatną, ogólnopolską informacyjna linię telefoniczną dla osób niepełnosprawnych.
Działa ona od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00
tel.:  800 533 335


Więcej informacji można uzyskać na stronie:  www.pfron.org.pl 


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2008, Nr 237, poz. 1652) wprowadzająca zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997, Nr 123, poz. 776), tekst jednolity z dnia 18 stycznia 2008 r. (Dz. U. 2008, Nr 14, poz. 92).