Dodatek mieszkaniowy (2021)

miniaturka

 

 

 

Nowe przepisy o dodatkach mieszkaniowych obowiązują od 1 lipca 2021. Poprawione zasady udzielania dodatków mieszkaniowych mają objąć więcej osób w trudnej sytuacji materialnej. Zmieniły się także wzory wniosków o udzielenie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach.

Nowe przepisy wprowadza ustawa 10 grudnia 2020 o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021, poz. 11), która dokonała zmian w ustawie o dodatkach mieszkaniowych z 21 czerwca 2001 (z późn. zmianami). Celem ustawodawcy było przede wszystkim urealnić przepisy względem potrzeb, usprawnić cały system i wyeliminować wątpliwości interpretacyjne. Trzeba w tym miejscu dodać, że zmiany w przyznawaniu dodatku mieszkaniowego to jeden z elementów programu mającego poprawić sytuację mieszkaniową Polaków. Jest Mieszkanie Plus, pakiet przepisów dotyczący np. mieszkań na wynajem, TBS, programu „Mieszkanie na start”. 

 

Dodatek mieszkaniowy ‒ komu przysługuje

Ponieważ dodatek mieszkaniowy to forma wsparcia osób o najniższych dochodach, to w systemie przyznawania dodatku mieszkaniowego najważniejsze jest kryterium dochodu, który uprawnia do takiej dotacji. Od 1 lipca próg dochodowy jest liczony od kwoty netto (poprzednio było brutto), czyli po odliczeniu m.in. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Żeby otrzymać dodatek mieszkaniowy nie trzeba być właścicielem mieszkania, można być również jego najemcą. Ujednolicona została także definicja dochodu, żeby w przypadku różnych przepisów z obszaru mieszkalnictwa (chodzi np. TBS, program Mieszkanie na Start, Fundusz Dopłat, mieszkania komunalne) obowiązywało jedno pojęcie, bez możliwości interpretacji kryterium dochodowego. Podstawą do ustalenia progu dochodowego umożliwiającego ubieganie się o dodatek mieszkaniowy jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej (a nie jak dotychczas kwota najniższej emerytury). Dodatek mieszkaniowy od 1 lipca 2021 przysługuje wówczas, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza w gospodarstwie:

·         jednoosobowym ‒ 40%

·         wieloosobowym ‒ 30%

‒ przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Obliczenie dochodu dotyczyć będzie okresu 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Przy okazji warto dodać, że nowe przepisy uwzględniają standardy ochrony danych osób pobierających dodatek mieszkaniowy osobowych, w tym danych wrażliwych.

Komu nie przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Kryterium dochodowe wytycza granice uzyskania dodatku mieszkaniowego, ale ustawa przewiduje dodatkowe ograniczenia. Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

·         domu pomocy społecznej,

·         młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

·         schronisku dla nieletnich,

·         zakładzie poprawczym,

·         zakładzie karnym,

·         szkole, w tym w szkole wojskowej

– jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się także, gdy jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Nastąpiła zmiana wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Teraz takie formularze będą określane przez radę gminy w drodze uchwały (przestały obowiązywać wzory wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych). Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi zawierać:

·         imię i nazwisko wnioskodawcy oraz numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy w przypadku braku numeru PESEL,

·         adres zamieszkania wnioskodawcy,

·         wskazanie nazwy i adresu zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny,

·         określenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,

·         informację o powierzchni użytkowej lokalu, w tym o łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o powierzchni zajmowanej przez wnioskodawcę, w przypadku najmu albo podnajmu części lokalu,

·         informację o liczbie osób niepełnosprawnych, w tym o liczbie osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz o liczbie innych osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,

·         informacje dotyczące technicznego wyposażenia zajmowanego lokalu mieszkalnego: a) sposób ogrzewania lokalu (wyposażenie w centralne ogrzewanie), b) sposób przygotowywania ciepłej wody użytkowej (wyposażenie w centralną instalację ciepłej wody), c) instalacja gazu przewodowego,

·         informację o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz o łącznych dochodach członków gospodarstwa domowego,

·         informację o łącznej kwocie wydatków na lokal mieszkalny za ostatni miesiąc,

·         potwierdzenie informacji o wydatkach przez zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny,

·         właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu. 

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego (składana pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń) ma zawierać następujące informacje:

·         dane osobowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, miejsce pracy lub nauki i źródła dochodu oraz jego wysokość,

·         dane osobowe osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego: imię i nazwisko, datę urodzenia, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą, miejsce pracy lub nauki i źródła dochodów oraz ich wysokość,

·         informację o sumie dochodów członków gospodarstwa domowego,

·         informację o wysokości średniego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego.

Organ przyznający dodatki mieszkaniowe, żeby zweryfikować otrzymana dane, ma prawo do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Może też odmówić przyznania dodatku jeżeli stwierdzi rażącą dysproporcję pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowanym mieszkaniem czy domem jednorodzinnym. Dotacji nie będzie również w przypadku, gdy faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest podstawą do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Informację o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego oraz o okresie, na jaki został on przyznany, doręcza się zarządcy budynku albo innej osobie pobierającej należności za lokal mieszkalny (np. właściciel lokalu mieszkalnego, wynajmujący albo posiadacz samoistny). Zarządca budynku nie będzie już otrzymywał decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego (wraz z uzasadnieniem), mogącej zawierać wiele informacji wrażliwych dotyczących wnioskodawcy i jego rodziny.