Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

 

Do realizacji tego celu potrzebne jest:

 1. dokonanie oceny zdolności do pracy, w szczególności przez:
  • przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych umożliwiających określenie sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej do wykonywania zawodu oraz ocenę możliwości zwiększania tej sprawności,
  • ustalenie kwalifikacji, doświadczeń zawodowych, uzdolnień i zainteresowań,
 2. prowadzenie poradnictwa zawodowego uwzględniającego ocenę zdolności do pracy oraz umożliwiającego wybór odpowiedniego zawodu i szkolenia,
 3. przygotowanie zawodowe z uwzględnieniem perspektyw zatrudnienia,
 4. dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenia,
 5. określenie środków technicznych umożliwiających lub ułatwiających wykonywanie pracy, a w razie potrzeby – przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, itd.

Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r, o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (Dz. U. 2004, Nr 99, poz. 1001 z późn. zm).

 

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ww. ustawie o promocji zatrudnienia :

 1. szkoleń,
 2. stażu,
 3. prac interwencyjnych,
 4. przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
 5. badań lekarskich, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia (art. 2 ust.3),
 6. zwrotu kosztów, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia (art. 45 ust. 1,2 i 4),
 7. finansowania kosztów, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia (art. 45 ust.3).

Wydatki na te instrumenty oraz usługi rynku pracy są finansowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:

 • bezrobotne – ze środków Funduszu Pracy,
 • poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – ze środków PFRON.

Rynek pracy można podzielić na dwa rodzaje:

 1. otwarty rynek pracy,
 2. chroniony rynek pracy

Do chronionego rynku pracy zalicza się:

 • Zakłady aktywności zawodowej,
 • Zakłady pracy chronionej.