Niepełnosprawność

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. (art. 2 pkt 10 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

 

Jednak art.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stanowi, że ustawa ta dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

  • O zakwalifikowaniu przez organy orzekające na podstawie ustawy do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, tj. do stopnia znacznego, umiarkowanego albo lekkiego,
  • O całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów (tj. na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), lub
  • O niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Osoby legitymujące się stosownym orzeczeniem zwane są w ustawie osobami niepełnosprawnymi. (art.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)


Podstawa prawna:

Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986, 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791. z późn. zm.