O ośrodku

Główne cele i zadania Ośrodka.

Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie i upowszechnianie informacji służących wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w szczególności dotyczących:

 1. Praw osób niepełnosprawnych, w tym wynikających z Kodeksu Pracy,
 2. Możliwości wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w zakresie:
  • przekwalifikowania i szkolenia osób niepełnosprawnych,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • turnusów rehabilitacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych,
  • warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej,
  • likwidacji barier architektonicznych,
  • w komunikowaniu się i technicznych,
 3. Systemowych rozwiązań dotyczących:
  • edukacji osób niepełnosprawnych,
  • pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego,
  • rehabilitacji leczniczej i leczenia,
  • wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych 
 4. Instytucji wsparcia najbliższych miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 5. Organizacji zrzeszających i działających na rzecz osób niepełnosprawnych i oferowanych przez nie formach pomocy
 6. Ustawowego wspierania pracodawców osób niepełnosprawnych,
 7. Programów Unii Europejskiej, rządowych, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, PFRON, samorządowych oraz organizacji pozarządowych, w których beneficjentami są osoby niepełnosprawne.