ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to instytucja państwowa zajmująca się dystrybucją świadczeń z ubezpieczeń społecznych i gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne Podstawowymi zadaniami ZUS są m.in.:

 • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych     świadczeń.
 • wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,   Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wpłat na     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
 • kontrola orzecznictwa o niezdolności do pracy oraz do ustalenia uprawnień do świadczeń    z tytułu ubezpieczeń społecznych 

Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia wynosi: ubezpieczenie emerytalne 19,52% podstawy wymiaru

 • ubezpieczenia rentowe 8,00% podstawy wymiaru
 • ubezpieczenie chorobowe 2,45% podstawy wymiaru
 • ubezpieczenie wypadkowe od 0,67% do 3,60% podstawy wymiaru 
 • ubezpieczenie zdrowotne 9,00% podstawy wymiaru.
 • Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru 
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% podstawy wymiaru

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze poza ubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

 • do 5. dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa    pomocnicze w rozumieniu art. 18 ust.1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 26     listopada 1998 r. o finansach publicznych 
 • do 10. dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie, *do 15. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy. 

Aktualne wysokości stawek: Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2018 roku wynosi: 2100,00 zł. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej  w IV kwartale 2017 r. wyniosło:       4 516,71.

Najniższe emerytury i renty

 

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r.:

 • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna  1029,80
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 772,35 zł
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1235,76 zł.
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 926,82 zł.
 • renta socjalna 865,03 zł od 1 czerwca 2018r. - 1029,80 zł.

 

Dodatki do emerytur i rent

 

Wysokość dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r.:

 • dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie 215,84 zł
 • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji 323,76 zł
 • dodatek dla sieroty zupełnej 405,67 zł
 • dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego 215,84 zł
 • dodatek kompensacyjny 32,38 zł
 • świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy 10,82 zł
  do 215,84 zł
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy 10,82 zł do 215,84 zł
 • świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych 865,03 zł. 

UWAGA!

Od 1 stycznia 2012 roku kwota przychodu nie powodująca zmniejszenia świadczeń rencistów socjalnych wynosi 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzeni, podobnie jak u  pozostałych rencistów!!!

 

 

Dopuszczalna kwota przychodu nie powodująca zmniejszenia świadczeń emerytów rencistów (70%)

 • od 1 wrzesnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.               3 164,80 zł.

Zawieszeniu ulegają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

 • od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018r                5 877,40 zł


 

Graniczne kwoty przychodu dla 2017 r. wynoszą odpowiednio:

 • 35 522,10 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2017 r.
 • 65 969,10 zł- suma kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2017 r.

 

 

 

Świadczenie przedemerytalne od 1 marca 2018 r.wynosi: 1 070,99zł'

Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2018 r.:

 

 

 • dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2017 r.

1067,90 zł

 • graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2017 r.

2 990,10 zł

 • dopuszczalna roczna kwota przychodu

12 814,80 zł                      

 • graniczna roczna kwota przychodu

38 881,20 zł

 • gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia

535,50 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie zmniejsza się ani nie zawiesza rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tym inwalidzie.

 

Od 1 stycznia 1999 r. zawieszeniu ani zmniejszeniu - bez względu na wysokość osiąganego przychodu - nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły wiek: 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni.

 

Od 1 lipca 2000 r. zawieszeniu ulegają też emerytury pobierane przez osoby, które nie rozwiązały stosunku pracy przed dniem nabycia prawa do emerytury i pracują nadal u tego samego pracodawcy. 

 

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

 

W okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

 • 854 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • 854 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
 • 14 950 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
 • 14 950 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
 • 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 • 38 444 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
 • 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
 • 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
 • 14 950 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
 • 38 444 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.