ZAZ

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Zgodnie z wymogami prawnymi (w tym ostatnimi zmianami w ustawie o rehabilitacji), uzyskanie statusu zakładu aktywności zawodowej warunkuje m. in.: zatrudnienie co najmniej 70% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ogóle zatrudnionych, w szczególności osób skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy:

  1. zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  2. zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności , u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa zajęła stanowisko uzasadniające podjecie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej.

Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej.

Koszty:

  1. utworzenia zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON, organizatora lub z innych źródeł,
  2. działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10%, z tym, że procentowy udział samorządu województwa w kosztach może byc zmniejszany, pod warunkiem znalezienia innch źródeł finansowania działania zakładu aktywności zawodowej.

Dofinansowania ze środków PFRON dokonuje samorząd województwa.  

Dotychczas utworzono 40 zakładów aktywności zawodowej. Średnie dofinansowanie kosztów tworzenia zakładu aktywności zawodowej w 2006r. wynosiło 1.800 tys. zł. Ze środków PFRON również finansowana jest część działalności bieżącej zakładów. Na ten cel w roku 2006 zostało wydatkowanych ponad 23 mln zł.

 

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:

 

1. działania zakładów aktywności zawodowej wynosi:

  • w 2008r. i w latach następnych - 90% tych kosztów 

2. utworzenia zakładów aktywności zawodowej wynosi:

  • w 2008r. – 75% tych kosztów,
  • w 2009r. i w latach następnych – 65% tych kosztów.

 

Szczegółowe warunki funkcjonowania, finansowania i działalności zakładu aktywności zawodowej określa:

  1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2008, Nr 237, poz. 1652) wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997, Nr 123, poz. 776), tekst jednolity z dnia 18 stycznia 2008 r. (Dz. U. 2008, Nr 14, poz. 92),
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. 2007, Nr 242, poz. 1776).