PKP i PKS

 Ulgi osób niepełnosprawnych w przejazdach PKP i PKS

      
1. Dzieci do lat 4


Przejazdy PKP (2 klasa) :
- bezpłatnie w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, IC, EC (dotyczy wyłącznie biletów jednorazowych w klasie 2, w klasie 1 obowiązuje dopłata).

Przejazdy PKS:
- bezpłatnie na autobusy zwykłe i przyspieszone (dotyczy wyłącznie biletów jednorazowych).

Uwaga!
Ulga przysługuje pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia, jeżeli dziecko korzysta z oddzielnego miejsca ulga wynosi 78%.


2. Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji


opiekun – osoba, która ukończyła 18 lat
przewodnik – osoba, która ukończyła 13 lat lub pies przewodnik

Przejazdy PKP (2 klasa) :
- 95 % ulga w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, IC, EC (dotyczy wyłącznie biletów jednorazowych w klasie 2, w klasie 1 obowiązuje dopłata).


Przejazdy PKS:
- 95% ulga w autobusach zwykłych, przyspieszonych i pospiesznych (dotyczy wyłącznie biletów jednorazowych).

3. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne


Przejazdy PKP (2 klasa) :
- 78% ulga w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, IC, EC (dotyczy biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, w 2 klasie, w klasie 1 dopłata).


Przejazdy PKS:
- 78% ulga w autobusach zwykłych, przyspieszonych i pospiesznych (dotyczy biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych).

 


Uwaga!
Wyłącznie w ramach przejazdów celowych, których katalog zawiera ustawa np. dom - szkoła - dom.

 4. Rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej

 

 

 

Przejazdy PKP (2 klasa) :
- 78% ulga w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, IC, EC (dotyczy wyłącznie biletów jednorazowych w 2 klasie, w klasie 1 dopłata).


Przejazdy PKS:
- 78% ulga w autobusach zwykłych, przyspieszonych i pospiesznych (dotyczy wyłącznie biletów jednorazowych).5. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji


Przejazdy PKP (2 klasa) :
- 49% ulga w pociągach osobowych (dotyczy wyłącznie biletów jednorazowych),
- 37 % ulga w pociągach pospiesznych i ekspresowych, IC, EC (dotyczy wyłącznie biletów jednorazowych w 2 klasie, w klasie 1 dopłata).


Przejazdy PKS:
- 49% ulga w autobusach zwykłych (dotyczy tyko biletów jednorazowych),
- 37% ulga w autobusach przyspieszonych i pospiesznych (dotyczy tylko biletów jednorazowych).

6. Osoby niewidome, uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji


Przejazdy PKP (2 klasa) :
- 93% ulga w pociągach osobowych (dotyczy biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych),
- 51% ulga w pociągach pospiesznych i ekspresowych (dotyczy biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych w 2 klasie, w klasie 1 dopłata).

Przejazdy PKS:
- 93% ulga w autobusach zwykłych (dotyczy biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych),
- 51% ulga w autobusach przyspieszonych i pospiesznych (dotyczy biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych).

7. Osoby niewidome, które nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji


Przejazdy PKP (2 klasa) :
- 37% ulga w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, IC, EC (dotyczy biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych w 2 klasie, w klasie 1 dopłata).


Przejazdy PKS:
- 37% ulga w autobusach zwykłych, przyspieszonych i pospiesznych (dotyczy biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych).

      

Dokumenty poświadczające prawo do ulg

 

 

I. Dzieci do lat 4 – 100%


- Dokument stwierdzający wiek dziecka.

II. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – 78 %


1) Dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:


- legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,


- legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,


- legitymacja szkolna lub studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych niżej (pkt 2).

2) Dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:


- legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia wystawiona przez uprawniony organ,


- legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ,


- wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,


- orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lub orzeczenia komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne wraz z jednym z dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:


- termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym,


- potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.  

III. Rodzice lub opiekunowie  dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej – 78%


- dokumenty dziecka określone powyżej – jeśli przejazd jest odbywane z dzieckiem,


- zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub zaświadczenie wydane przez placówkę zdrowotną, udzielającą pomocy społecznej, organizującą turnusy rehabilitacyjne – jeżeli przejazd jest odbywany po dziecko lub po jego odwiezieniu.

IV. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – 49% lub 37 %


- wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,- wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej MSWiA o zaliczeniu do I grupy inwalidów,


- orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści tego orzeczenia lub orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,


- zaświadczenie ZUS stwierdzające wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,


- wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,


- zaświadczenie KRUS stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,


- legitymacja emeryta – rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji,


- legitymacja emeryta – rencisty policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji,-


- legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności wystawiona przez uprawniony organ.


Dokumenty wymienione wyżej okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

V. Osoby niewidome, które nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – 37 %


- dokumenty wymienione wyżej, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy z powodu stanu narządu wzroku,


- legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności – 04-O, wystawiona przez uprawniony organ.

 

VI. Osoby niewidome, które są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – 93 %
     lub 51 %

- dokumenty wymienione wyżej, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji albo inwalidztwo I grupy z powodu stanu narządu wzroku,


- legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności – 04-O, wystawiona przez uprawniony organ.


VII. Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji – 95 %


1) dla opiekuna lub przewodnika towarzyszącego w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji – jeden z dokumentów osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, 

 
2) dla przewodnika lub opiekuna towarzyszącego w podróży osobie niewidomej albo dla psa przewodnika – jeden z dokumentów osoby niewidomej,  

                                                                                                                                  

 Katalog przejazdów celowych- POBIERZ

 

 

Podstawy prawne:

1.      1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 1992, Nr 54, poz. 254), tekst jednolity z dnia 9 października 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 175, poz. 1440).

2.      2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego (Dz. U. 2002, Nr 179, poz. 1495).