Komunikacja miejska (03.2024)

Komunikacja Miejska na terenie Miasta Racibórz

KOMUNIKACJA MIEJSKA JEST DARMOWA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW RACIBORZA OD DNIA 1 marca 2024.

Przed w/w datą obowiązywały następujące regulacje:

Zasady uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. Obowiązuje od 1.X.2008 r.

 

DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW NA WSZYSTKICH LINIACH UPRAWNIENI SĄ :

 • osoby , które ukończyły 70-ty rok życia ,
 • dzieci przed ukończeniem 4-go roku życia ,
 • pracownicy Straży Miejskiej w czasie pełnienia służby ,
 • umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego ,
 • funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym ,
 • umundurowani policjanci w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia , przewożenia poczty specjalnej , służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych ,
 • żołnierze wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne służbowe w środkach transportu zbiorowego ,
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – lub na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niezdolności do pracy,
 • osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych bez możliwości zatrudnienia – lub na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy,
 • osoby niewidome lub ociemniałe oraz towarzyszący tym osobom przewodnik lub opiekun – na podstawie orzeczenia stwierdzającego uszkodzenie narządu wzroku,
 • dzieci niepełnosprawne w wieku 4 - 7 lat oraz młodzież do 18-go roku życia nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności ,
 • opiekunowie towarzyszący w podróży dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej, uprawnienie to dotyczy wyłącznie przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do szkoły , przedszkola , ośrodka rehabilitacji lub leczniczego i z powrotem ,
 • uczniowie szkół specjalnych i ich opiekunowie oraz nauczyciele dojeżdżający do uczniów specjalnej troski, pobierających naukę w domu rodzinnym,
 • zasłużeni honorowi dawcy krwi (na terenie miasta Racibórz)
 • członkowie rodzin uczestniczący w programie „Rodzina +” w mieście Racibórz na podstawie karty rodzina + wraz z dokumentem tożsamości

 

DO KORZYSTANIA Z ULG W PRZEJAZDACH NA WSZYSTKICH LINIACH UPRAWNIENI SĄ :

 • dzieci w wieku od 4 - 7 lat ,
 • uczniowie szkół podstawowych , gimnazjów, ponadgimnazjalnych oraz słuchacze szkół policealnych,
 • studenci uczelni wyższych
 • emeryci i renciści,
 • osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – lub na podstawie orzeczenia o częściowej niezdolności do pracy

Cena biletu ulgowego określana będzie każdorazowo przez Radę Miejską w uchwale o ustaleniu cen biletów komunikacji miejskiej . Uprawnienie do bezpłatnego lub częściowo odpłatnego przejazdu , musi być potwierdzone ważnym dokumentem , okazywanym osobie uprawnionej do kontroli .


Podstawa prawna:

 1. 1. Uchwała NR XXX/430/2013z dnia 26 czerwca 2013 r. , Załącznik nr 2do Uchwały Nr XXX/430/2013Rady Miasta Racibórzz dnia 26 czerwca 2013 r.
 2. Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).