Sport,kultura,rekreacja

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które:

  1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, mogą ubiegać się o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Wniosek o dofinansowanie składa się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

 

Wnioski na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla mieszkańców naszego powiatu można pobrać na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu: http://pcpr.raciborz.org.pl

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 97. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.),