Bariery architektoniczne

Bariery architektoniczne.

Bariery architektoniczne - to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Osoba niepełnosprawna może otrzymać dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych, jeżeli złoży wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON na likwidację w/w bariery O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub posiadają zgodę właściciela lokalu bądź budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. Wysokość dofinansowania wynosi: do 95% kosztów, nie więcej niż jednak do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Należy pamiętać, że wszelkie prace, usługi, i zakupy można wykonać dopiero po podpisaniu umowy i przyznaniu środków finansowych. Koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie będą zwrócone. Wnioski na likwidację barier architektonicznych można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym terytorialnie dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

 

Mieszkańców powiatu raciborskiego informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mieści się przy ul. Klasztornej 6  w Raciborzu: www.pcpr.raciborz.org.pl

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 97.123.776 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.),