Turnus rehabilitacyjny

Turnus rehabilitacyjny.

W ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych, które są formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.

 

O dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie o:

 1. zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
 2. całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
 3. niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
 4. zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, dotyczące niepełnosprawności stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r.

Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. Jednakże w przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie turnusu na wniosek lekarza pod opieką którego się znajduje oraz jeśli w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu.

 

Osoby niepełnosprawne mogą wziąć udział w turnusie który:

 • który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonym przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej
 • jeśli nie będą pełnić funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będą opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • złożą oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • zobowiążą się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajdują.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna pod warunkiem, że wniosek lekarza zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna, a opiekun:

 • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 • ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów wniosek o dofinansowanie we właściwym dla miejsca zamieszkania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Mieszkańcy naszego powiatu wniosek mogą pobrać na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu: http://pcpr.raciborz.org.pl


Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16–24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 2. 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 3. 23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 4. 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 5. 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania uczestnictwa opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 22 maja 2003 r., w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926).