Bariery techniczne

Bariery techniczne.

Bariery techniczne- to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić sprawniejsze jej funkcjonowanie. Osoba niepełnosprawna może otrzymać dofinansowanie na likwidację barier technicznych, jeżeli złoży wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON na likwidację w/w bariery. O dofinansowanie na likwidację barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania wynosi: do 95% kosztów, nie więcej niż jednak do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Należy pamiętać, że wszelkie prace, usługi, i zakupy można wykonać dopiero po podpisaniu umowy i przyznaniu środków finansowych. Koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie będą zwrócone. W przypadku barier technicznych o dofinansowanie można ubiegać się raz na trzy lata. Wnioski na likwidację barier technicznych można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym terytorialnie dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

 

Mieszkańców powiatu raciborskiego informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mieści się przy ul. Klasztornej 6 w Raciborzu: www.pcpr.raciborz.org.pl

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 97.123.776 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.),