Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w:

 1. warsztatach terapii zajęciowej
 2. turnusach rehabilitacyjnych.

Warsztat jest to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie uzyskania lub przywrócenia życiowych umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia i radzenia sobie w życiu społecznym w możliwie jak największym zakresie Realizacja tego celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwinięcia umiejętności wykonywania czynności życiowych oraz zaradności osobistej.

 

Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się:

 • formy rehabilitacji
 • zakres rehabilitacji
 • metody i zakres umiejętności
 • formy współpracy z rodzicami i opiekunami
 • planowane efekty rehabilitacji
 • osoby odpowiedzialne za realizację programu

 

W warsztacie działa rada programowa, w której skład wchodzą:

 1. kierownik
 2. specjaliści do spraw rehabilitacji lub rewalidacji
 3. instruktorzy terapii zajęciowej
 4. psycholog
 5. doradca zawodowy lub instruktor zawodu

 

Rada programowa dokonuje okresowej oraz, nie rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniając:

 1. Podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy.
 2. Potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie.
 3. Przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:
  • pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy
  • okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia
  • okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia

Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. Koszty utworzenia i działalności warsztatu są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków samorządu terytorialnego lub z innych źródeł.

 

Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, wynosi:

 • w 2008 r. - 90% tych kosztów,
 • w 2009 r. i w latach następnych - 85% tych kosztów;

Koszt tworzenia warsztatu terapii zajęciowej wynosi od 2005 r. i latach następnych – wynosi 70% tych kosztów.

Powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców. Osoby niepełnosprawne są kierowane do uczestnictwa w warsztacie - zgodnie ze wskazaniem zawartym w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

 

W Raciborzu Warsztaty Terapii Zajęciowej znajdują się przy ul. Rzeźniczej 8. W ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu funkcjonują następujące pracownie:

 • gospodarstwa domowego
 • dziewiarska
 • krawiecka
 • ogrodniczo zoologiczna
 • plastyczna
 • tkacka
 • informatyczna
 • ceramiczna
 • techniczna
 • muzyczno artystyczna
 • introligatorska
 • obróbki drewna
 • terapii życia codziennego

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 97. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587),
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.),