Przedmioty ortopedyczne

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Osoba niepełnosprawna może otrzymać pomoc w zakupie niezbędnych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

 

Przedmioty ortopedyczne- to przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (są nimi np. protezy, kule, wózek inwalidzki, i inne).

 

Środki pomocnicze- to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź wręcz umożliwiają, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (są nimi np. pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pielucho-majtki, itp.).

 

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przysługują bezpłatnie lub częściowo odpłatnie (w zależności od rodzaju przedmiotu). Ich okres użytkowania jest różny i określony w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi. Osoby ubezpieczone (w tym niepełnosprawne), w zależności od rodzaju dysfunkcji mają prawo do ubiegania się z Narodowego Funduszu Zdrowia o sfinansowanie (w rzeczywistości jednak jest to przeważnie dofinansowanie) zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, które są im niezbędne do codziennego funkcjonowania. Prawo to mają osoby ubezpieczone oraz osoby pozostające na ich utrzymaniu. W przypadku niepełnosprawnych dzieci o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych występują rodzice lub opiekunowie.

 

Wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że złoży wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego lub przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wraz z kompletem wymaganych dokumentów,

 

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli średni przeciętny miesięczny dochód przypadający na jedną osobę, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek przekracza:

 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane są uprawnionemu na własność. Ponowne przyznanie zaopatrzenia może nastąpić po upływie okresu jego użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Jak ubiegać się o dofinansowanie: Podstawą do uzyskania refundowanego przedmiotu ortopedycznego i środka pomocniczego jest zlecenie wystawione przez lekarza (o przykładowych specjalizacjach: rehabilitant medyczny, okulista, reumatolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, chirurg, ortopeda, neurolog) lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego (upoważnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

Każde zlecenie na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wymaga, przed przyjęciem do realizacji, potwierdzenia (akceptacji) przez oddział wojewódzki NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. Dla mieszkańców naszego regionu jest to NFZ w Rybniku przy ul. 3 maja 29.

Sekcja Obsługi Ubezpieczonych mieści się również w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3 (budynek Szpitala) .

tel. 32 417 01 73, 32 417 01 75, fax 32 417 01 76

 

Oddział wojewódzki NFZ refunduje tylko zlecenia potwierdzone do realizacji przez ten oddział. W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego każdorazowe ewidencjonowanie zlecenia przed jego realizacją nie jest wymagane. Jeżeli świadczeniobiorca wymaga zaopatrzenia również w inny środek pomocniczy przysługujący comiesięcznie, musi potwierdzić pierwsze zlecenie na ten środek. Zgłoszenia zlecenia do ewidencji i potwierdzenia do realizacji dokonuje świadczeniobiorca lub inna osoba w jego imieniu osobiście lub drogą pocztową. W przypadku potwierdzonego zameldowania czasowego świadczeniobiorcy poza miejscem zamieszkania, potwierdzenia zlecenia można dokonać w oddziale wojewódzkim NFZ na terenie, którego świadczeniobiorca przebywa. W sytuacjach nagłych wymagających natychmiastowego zaopatrzenia świadczeniobiorcy w przedmioty ortopedyczne (gorset lub orteza) oddział wojewódzki NFZ na terenie, którego aktualnie przebywa świadczeniobiorca, pośredniczy w potwierdzeniu zlecenia.

 

Zlecenie na przedmioty ortopedyczne traci ważność po upływie 90 dni od daty wystawienia. Bieg terminu określonego powyżej ulega zawieszeniu na czas oczekiwania w kolejce na potwierdzenie zlecenia. Ważność zlecenia liczona jest od dnia jego wystawienia do dnia przyjęcia do realizacji. Na wniosek świadczeniobiorcy, termin ważności zlecenia, z wyjątkiem zleceń na zaopatrzenie comiesięczne, może zostać przedłużony przez uprawnionego lekarza pod warunkiem medycznego uzasadnienia.

 

Zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze, traci ważność po upływie 30 dni od daty wystawienia. W przypadku osób, które na stałe muszą korzystać z określonych środków pomocniczych (np. pielucho-majtek), niezbędne jest wystawienie przez lekarza zlecenia na tzw. miesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze. Osobom takim jest wydawana karta zaopatrzenia comiesięcznego na dany rodzaj środka pomocniczego na okres 12 miesięcy. Nie jest wymagane każdorazowe ewidencjonowanie zlecenia przed jego realizacją (tak jak ma to miejsce w przypadku przyznawania dofinansowania z NFZ na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne). Lekarz jedynie odnotowuje w karcie pacjenta fakt wystawienia zlecenia. Ubezpieczony ma prawo do jednorazowego zaopatrzenia się w środki pomocnicze maksymalnie na okres trzech kolejnych miesięcy.

 

W przypadku braku środków finansowych na realizację zlecenia w NFZ termin 30 dni podlega zawieszenia na czas oczekiwania w kolejce na potwierdzenie zlecenia. Następnie z potwierdzonym przez oddział NFZ zleceniem udajemy się do świadczeniodawcy – firmy bądź sklepu, gdzie chcemy je zrealizować. Potwierdzone i zaakceptowane przez NFZ zlecenie podlega realizacji w dowolnie wybranej przez osobę niepełnosprawną placówce (firma, sklep), która zajmuje się zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Trzeba jednak pamiętać, że placówka taka musi mieć podpisany kontrakt z NFZ. O wykaz takich placówek należy pytać w oddziale wojewódzkim NFZ.

 

W przepisach prawnych określone zostały szczegółowe terminy, w jakich można ponownie ubiegać się o dofinansowanie danego przedmiotu ortopedycznego (np. wózka, czy laski dla niewidomego). Okres ten może być w szczególnych przypadkach (np. pogorszenie stanu zdrowia) skrócony. O tym jednak decyduje lekarz. Jeżeli taka potrzeba zaistnieje lekarz występuje do NFZ ze specjalnym wnioskiem, w którym szczegółowo uzasadnia potrzebę szybszej wymiany przedmiotu ortopedycznego. U dzieci i młodzieży do 18 roku życia sprzęt ortopedyczny może być wymieniany częściej, jeżeli to wynika ze zmian fizycznych, czy z powodu przebytych zabiegów chirurgicznych bądź rehabilitacyjnych.

 

Podstawą do naprawy przedmiotu ortopedycznego podlegającej refundacji jest wniosek świadczeniobiorcy o wykonanie naprawy potwierdzony do realizacji przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania oddział wojewódzki NFZ. Wniosek na naprawę traci ważność po upływie 30 dni od daty wystawienia. Ważność wniosku liczona jest do dnia przedstawienia wniosku do realizacji u świadczeniodawcy. Refundowane naprawy przedmiotów ortopedycznych są możliwe po upływie okresu gwarancji, tylko w okresie użytkowania przedmiotów ortopedycznych określonym w przepisach odrębnych, maksymalnie do kwoty ustalonego limitu ceny, niezależnie od liczby napraw. W przypadku przedterminowej naprawy przedmiotu ortopedycznego, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy oddział wojewódzki NFZ, może dokonać dodatkowej weryfikacji zlecenia na naprawę przedmiotu ortopedycznego przed jego realizacją.

 

Osoba niepełnosprawna może złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w każdym czasie. Wnioski na pomoc finansową na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można pobrać na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania. W Raciborzu jest to PCPR mieszczące się przy ul. Klasztornej 6: http://pcpr.raciborz.org.pl. Można również przyjść osobiście.

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki (Dz. U. Nr 276 poz. 2739 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz. U. Nr 275, poz. 2732 z późn. zm.),
 4. Zarządzenie Nr 113/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie nr 91/2006 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie przyjęcia „Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne”.
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 4 marca 2009 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  (Dz. U. z dnia 19 marca 2009 r.)