Tomasz Drozd 30-01-2024 10:00:31

Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków do Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Na realizację Programu w 2024 r. zaplanowano 30 mln zł.

 

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie:

 

             organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;

             organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych;

             organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;

             promocji sportu osób niepełnosprawnych.

 

O  dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych – stowarzyszenia, fundacje, związki i organizacje sportowe z całej Polski. Konieczne jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości 5 %.

 

Wnioski w systemie Amodit (https://wnioski.msit.gov.pl) składać można do 26 lutego 2024 r.

 

Pytania w zakresie Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich, tel. 22 24 43 129, 22 24 43 105.

 

więcej »
Tomasz Drozd 22-12-2023 07:57:21

Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Informujemy, że Powiat Raciborski zamierza przystąpić do realizacji “Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”.
 
Program, zgodnie z planem, realizowany ma być przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu w terminie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024, a jego celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez zapewnienie usług asystencji osobistej.
 
Realizator, biorąc pod uwagę kwotę przyznanych do rozdysponowania środków, planuje objąć wsparciem w formie usług asystencji osobistej 15 osób z niepełnoprawnościami, w tym:
 
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności i z niepełnosprawnością sprzężoną – 6 osób;
 
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 7 osób;
 
- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – 2 osoby.
 
Zgłoszenia będą przyjmowane w formie pisemnej od dnia 3 stycznia 2024 roku w Referacie Spraw Społecznych, pokój 9 A, w dni robocze od 8:00 do 14:00.
 
Poniżej link do informacji zamieszczonej na stronie Starostwa – osoby zainteresowane mogą stąd pobrać kartę zgłoszenia wraz pozostałymi załącznikami z załącznikami niezbędnymi do rozpatrzenia wniosku:
 
WAŻNE!

 

PROGRAM BĘDZIE REALIZOWANY PRZEZ POWIAT RACIBORSKI POD WARUNKIEM PODPISANIA UMOWY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PROGRAMU Z WOJEWODĄ ŚLĄSKIM.
więcej »
Tomasz Drozd 22-12-2023 07:52:56

Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego: nabór

Zaproszenie jest skierowane do przedstawicieli organizacji, którzy na co dzień w swojej działalności wspierają osoby z niepełnosprawnościami.

 

Kandydatem do Sejmiku może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 

-zamieszkuje na terenie województwa śląskiego;

-jest pełnoprawnym członkiem organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych;

-posiada orzeczenie o niepełnosprawności, lub jest wolontariuszem, nauczycielem, rodzicem, opiekunem sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnością;

-wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w Sejmiku,

-nie jest skazana przez sąd prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,

-wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd oraz upublicznienie informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.

 

Prawidłowo wypełniony formularz należy wysłać w wersji pdf na adres e-mail: sejmikniepelnosprawni@slaskie.plotwiera się w nowej karcie w terminie do 11 stycznia 2024 roku do godz. 14.00. Liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Kandydaci do swoich zgłoszeń mogą dołączyć życiorys, listy gratulacyjne, dyplomy, referencje w szczególności organizacji społecznych.

więcej »
Tomasz Drozd 24-11-2023 13:52:02

Program wyrównywania różnic między regionami III - edycja 2024

Starostwo Powiatowe w Raciborzu informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r. finansowanego ze środków PFRON.


W powiecie raciborskim istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie pr
ojektów realizowanych w ramach:

obszaru A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszaru C tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

obszaru D – likwidacja barier transportowych;

obszaru E dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

obszaru G skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2024 r.:

obszar A – do 197 000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

obszar B – do 176 000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszar C – do 74 500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

obszar D – na likwidację barier transportowych do:

144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami
9-cio miejscowymi,

351 500,00 zł dla autobusów;

obszar E – do 17 500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w  sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł  na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.


Adresatami pomocy mogą być dla:

- obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych): zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

- obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania): gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

- obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych): gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

- obszaru D (likwidacja barier transportowych):

placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,

jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

- obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

- obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

- obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.Wszelkie szczegółowe zasady realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

W przypadku obszarów B, C, D, F wnioski z terenu powiatu raciborskiego należy składać w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, natomiast w przypadku obszaru i E bezpośrednio do Oddziału PFRON w Katowicach.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F należy składać w Biurze Obsługi Klienta  w  Starostwie Powiatowym w Raciborzu Pl. Okrzei 4, w nieprzekraczalnym terminie do 26 stycznia 2024 r.  Decyduje data wpływu do Starostwa.

Dodatkowych informacji udziela Referat Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, tel. 32 45 97 349.

 

więcej »
Tomasz Drozd 11-09-2023 10:04:16

Konsultacje z pracownikami ZUS-u

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, działający przy Starostwie Powiatowym w Raciborzu, zaprasza  osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i pozostałych zainteresowanych na indywidualne konsultacje z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 


Dotyczyć one mają rent, emerytur oraz innych świadczeń wypłacanych przez ZUS. Konsultacje odbędą się 27 września 2023 roku w godzinach 10:00-12:00 (plac Stefana Okrzei 4, pokój 9 A).

więcej »
Tomasz Drozd 06-09-2023 12:23:20

Wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością

Rozpoczęła działalność centralna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych i technologii asystujących dla osób z niepełnosprawnościami, prowadzona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.
 
By skorzystać z jej usług, osoba pragnąca wypożyczyć sprzęt winna upewnić się, że:
 
- posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
- w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie nie otrzymała ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup sprzętu jak ten, który aktualnie chce wypożyczyć.
 
Wnioski składać należy drogą elektroniczną za pomocą platformy SOW, udostępnianej na stronie PFRON (https://sow.pfron.org.pl/).  
 
Spis sprzętu podlegającego wypożyczeniu, wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi możliwości jego wypożyczenia, znajdziecie Państwo pod adresami:
 
 

 

więcej »
Tomasz Drozd 17-08-2023 13:47:40

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024

Rozpoczyna się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024.

 

Głównym celem Programu, w którym wnioskodawcami mogą być gminy lub powiaty, jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym, stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

Więcej szczegółów znaleźć można pod adresem:

 

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia---edycja-2024

więcej »
Tomasz Drozd 08-08-2023 08:52:18

Konkurs "Kultura wrażliwa"

PFRON ogłosił Konkurs pn. "Kultura wrażliwa" - jego celem jest promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna poprzez teatroterapię, a także popularyzacja idei integracji środowiska niepełnosprawnych i pełnosprawnych twórców sztuki scenicznej poprzez promowanie oraz nagradzanie twórczości artystycznej tworzonej z udziałem osób niepełnosprawnych.

 

Więcej szczegółów na stronie Organizatora:

 

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogolnopolski-konkurs-kultura-wrazliwa/

więcej »
Tomasz Drozd 07-08-2023 08:08:06

Badanie PFRON - dostępność w turystyce

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje dla parków narodowych i parków krajobrazowych projekt pn. „Obszar chroniony, obszar dostępny”.

Celem projektu jest wypracowanie ramowego modelu dostępnego parku narodowego i krajobrazowego jako elementu dostępności oferty turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami i wdrożenie wybranych elementów tego modelu przez 16 parków przyrodniczych w Polsce.

Jednym z elementów projektu jest analiza i diagnoza barier i potrzeb w dostępie do oferty turystycznej osób ze szczególnymi potrzebami w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Wyniki ankiet pozwolą na lepsze poznanie problematyki oraz przygotowanie narzędzi w ramach projektu.


Jeśli chcesz pomóc w rozwoju turystyki dla osób ze szczególnymi potrzebami wypełnij ANKIETĘ.

 

 

Źródło: niepelnosprawni.pl

więcej »
Tomasz Drozd 04-05-2023 08:30:58

Give and Help - portal dla ludzi poszukujących wsparcia

Osoby poszukujące wsparcia, także w języku ukraińskim, zachęcamy do odwiedzenia strony GiveAndGetHelp.com

GiveAndGetHelp.com to w pełni darmowy i anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia. To bezpieczna przestrzeń, gdzie wraz z innymi możesz walczyć z depresją, uzależnieniem i innymi życiowymi kryzysami. Serwis działa już od 2018 roku i zgromadził społeczność liczącą ponad 20 tysięcy użytkowników.

 

GiveAndGetHelp.com oferuje różne anonimowe grupy wsparcia online służące wymianie myśli i doświadczeń, wspierające samorozwój oraz poprawę kondycji psychicznej. Aktywne uczestnictwo w grupie to nie tylko opowiedzenie swojej historii w całości, czasami po raz pierwszy. To też poczucie bycia zrozumianym i akceptowanym takim jakim się jest, z ciężarem własnych przeszłych doświadczeń i przeżyć. To również wsparcie w rozwiązywaniu codziennych trudności razem z innymi, którzy mieli podobne wspomnienia. Niewątpliwie, jednoczesne otrzymywanie i dawanie wsparcia innym osobom należącym do społeczności o podobnych przeżyciach, buduje więź, której osoby przeżywające kryzys często nie są w stanie podtrzymywać na żywo. Dodatkowo portal obejmuje czat, za pomocą którego można bezpośrednio napisać prywatną wiadomość skierowaną do użytkownika, z którym chcemy porozmawiać. Przy portalu na stałe współpracuje kilkunastu psychologów, którzy odpowiadają na indywidualne wiadomości i pytania zadawane w poszczególnych grupach. 

więcej »