Niepełnosprawny student

Student niepełnosprawny podobnie jak jego pełnosprawni koledzy ma prawo do:

 1. uzyskania urlopu od zajęć w uczelni w trybie i na zasadach określonych w regulaminie studiów;
 2. przeniesienia z innej szkoły wyższej, w tym także zagranicznej szkoły wyższej, za zgodą dziekana wydziału uczelni przyjmującej, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w szkole wyższej, którą opuszcza;
 3. studiowania na więcej niż jednym kierunku lub inne przedmioty, także w różnych uczelniach;
 4. studiowania według indywidualnego planu i programu studiów na zasadach ustalonych przez radę wydziału lub inny organ wskazany w statucie uczelni;
 5. pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:
  • stypendium socjalnego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,
  • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,
  • stypendium na wyżywienie,
  • stypendium mieszkaniowego,
  • zapomogi;
 6. korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej; 37% lub 49% za przejazdy PKS I PKP
 7. korzystania ze świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia na zasadach ustalonych dla pracowników.

Głównym źródłem finansowania pomocy materialnej dla studentów jest budżet państwa – w formie dotacji, której podziału dokonuje rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. Środki z dotacji na pomoc materialną dla studentów przeznaczone na stypendia i inne świadczenia socjalne nie mogą być niższe niż środki przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce lub sporcie. W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o stypendium socjalne (może być pobierane niezależnie od innych stypendiów), stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium na wyżywienie (może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej), stypendium mieszkaniowe (student studiów stacjonarnych – możliwość dofinansowania do zakwaterowania w domu studenckim lub innym obiekcie w przypadku zamieszkania z dala od uczelni, jeśli znajduje się w trudnej sytuacji materialnej), zapomogę (świadczenie jednorazowe, może być przyznane studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, dwa razy w roku akademickim). Student może starać się również o stypendium przyznawane przez ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium na wyżywienie oraz stypendium mieszkaniowego nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. Niepełnosprawni studenci, podobnie jak ich pełnosprawni koledzy mogą ubiegać się również o kredyt studencki z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa i korzystnymi warunkami spłaty. Jest to element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego, który pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów. Udzielany jest przez banki komercyjne na okres studiów pod warunkiem, że rozpocznie studia przed 25 rokiem życia. Spłata rozpoczyna się 2 lata po ukończeniu studiów. Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni, w szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuacja życiową (choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność). Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Uzupełniające formy pomocy – dla studentów niepełnosprawnych:

 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – może otrzymywać każdy student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, niezależnie od dochodu. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia niesprawności studenta.
 • Rektor na wniosek komisji stypendialnej podejmuje w danym roku akademickim, oddzielnie na każdy semestr, decyzję o wysokości przyznanego stypendium specjalnego (jego wysokość nie powinna przekroczyć 50% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.
 • Student może otrzymywać stypendium specjalne przez cały okres studiów, również na I roku studiów – przez 9 miesięcy w roku, wypłata może być kumulowana.
 • Jeśli studiuje na kilku kierunkach – stypendium specjalne może otrzymywać na każdym z tych kierunków.
 • Student niepełnosprawny może ubiegać się o przyznanie innych rodzajów stypendiów i pobierać je równolegle ze stypendium specjalnym, np. razem ze stypendium socjalnym.
 • Pomoc udzielana niezależnie od systemu studiów oraz statusu prawnego uczelni.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki www.men.gov.pl.

Niepełnosprawny student, może również uzyskać wsparcie bezpośrednio od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, biorąc udział w programie. Więcej czytaj w zakładce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - OTWÓRZ

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. Nr 13, poz. 114 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej(Dz. U. z dnia 27 marca 2003 r. z późn. zm. .)
 5. Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).