Niepełnosprawne dziecko

Dziecko niepełnosprawne, posiadające specjalne potrzeby edukacyjne ma prawo do:

 • pobierania nauki we wszystkich typach szkół,
 • dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi kierowane są do odpowiedniej formy kształcenia na podstawie orzeczenia wydanego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradniach specjalistycznych.

 

Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych zespoły orzekają o:

 • potrzebie kształcenia specjalnego,
 • potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci niepełnosprawne w wieku od 3 do 6 lat, jednakże w przypadku dzieci zakwalifikowanych przez poradnię psychologiczno -pedagogiczną do kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 10 lat. Obowiązek szkolny każdego dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa nie dłużej niż do ukończenia 18 lat. Dla uczniów niepełnosprawnych stworzona jest możliwość wydłużenia obowiązku szkolnego, do ukończenia przez nich 24 lat.

 

Uczeń niepełnosprawny ma prawo do:

 • kształcenia organizowanego w zakładach opieki zdrowotnej, w tym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładach rehabilitacji, w sanatoriach i w prewentoriach, realizowanego odpowiednio do wskazań lekarzy prowadzących leczenie dzieci i młodzieży przebywających w tych zakładach. W przypadku uczniów przebywających w zakładzie krócej niż 9 dni, można odstąpić od organizowania zajęć edukacyjnych, z tym że dla uczniów przewlekle chorych, których leczenie wymaga częstej hospitalizacji, organizuje się zajęcia edukacyjne niezależnie od okresu pobytu w zakładzie.
 • korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na zajęcia do szkół podstawowych i gimnazjów lub specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym realizację obowiązku szkolnego,
 • nieodpłatnego zakwaterowania w internacie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
 • odpowiedniego wyposażenia i oprzyrządowania stanowiska ucznia,
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb ucznia, w momencie kiedy poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna stwierdza u ucznia specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w formie dostosowanej do jego dysfunkcji,
 • zwolnienia z nauki drugiego języka obcego, w przypadku kiedy cierpi na wadę,
 • wydłużenia każdego etapu edukacyjnego przynajmniej o jeden rok.

 

Na terenie naszego powiatu istnieją placówki zajmujące się kształceniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:

 1. Przedszkole nr 24 z Oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym w Raciborzu ul. Bielska 2 tel./fax 32 4153275, e-mail: p24@raciborz.com.pl, www.p24.raciborz.com.pl Placówka czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 5.45 do 16.30. W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały przedszkolne w zależności od wieku i stopnia niepełnosprawności dziecka. Dwa oddziały integracyjne, jeden specjalny i jeden zwykły dla dzieci trzy i czteroletnich. Od września 2006 roku w przedszkolu prowadzone są także zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęciami tymi objęte są dzieci od kilku miesięcy do 7 lat z różnorodnymi dysfunkcjami, posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
 2. Zespół Szkół Specjalnych mieszczący się przy ul Królewska 19 w Raciborzu.
 3. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu, mieszcząca się przy ul. Cecylii 30. Tel:32 415 50 17 www.sp1.raciborz.com.pl

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. Nr 13, poz. 114 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej(Dz. U. z dnia 27 marca 2003 r. z późn. zm.)