Pasy bezpieczeństwa

pasyPGZgodnie z prawem o ruchu drogowym kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy. Od obowiązku tego można jednak wskazać całkiem pokaźną grupę wyjątków. Wyłączeniu spod obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa podlegają osoby, które mają ważne zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do ich używania. Zaświadczenie to musi być imienne. Musi być w nim zawarta adnotacja, że legitymujący się nim nie może używać pasów bezpieczeństwa. Jednak z treści zaświadczenia nie musi wynikać przyczyna przeciwwskazania, ponieważ mogłoby to wiązać się z naruszeniem tajemnicy zawodowej lekarza oraz dóbr osobistych kierowcy. Policja nie jest upoważniona do oceny zasadności wydania zaświadczenia o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa.

Oprócz osób mających Zaświadczenie lekarskie, uprawnionymi do nie zapinania pasów są:

 1. kobiety o widocznej ciąży;
 2. kierujący taksówką podczas przewożenia pasażera;
 3. instruktor lub egzaminator podczas szkolenia lub egzaminowania;
 4. policjant, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Inspektora Kontroli Skarbowej, funkcjonariusz celny i Służby Więziennej, żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;
 5. funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych;
 6. żołnierze Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych;
 7. zespół medyczny w czasie udzielania pomocy medycznej;
 8. konwojent podczas przewożenia wartości pieniężnych;
 9. osoba chorej lub niepełnosprawna przewożona na noszach lub w wózku inwalidzkim;
 10. dziecko w wieku poniżej 3 lat przewożone pojazdem kategorii M2 i M3;
 11. dziecko przewożone na zasadach przewidzianych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.).

Podstawa prawna: