Przemoc w Rodzinie

miniaturka

Przemoc w Rodzinie to problem, który często pomimo nagłaśniania i apeli często niestety jest tematem Tabu. Pamiętajmy nie bądźmy obojętni.

"To czego doświadczamy podczas przemocy domowej jest złożonym problemem i często do rozwiązania go potrzebna jest pomoc innych osób,  a nawet wsparcie wielu służb.
Ta pomoc może i powinna przyjść ze strony przedstawicieli różnych instytucji:
- psychologa, pedagoga, prawnika, policjanta, kuratora, lekarza, pracownika socjalnego. Czasem potrzebni są oni wszyscy naraz.


Tak funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Współpracują tu przedstawiciele różnych służb/ instytucji/ organizacji działających na rzecz drugiego człowieka. W praktyce taka zespołowa formuła pracy niesie wiele korzyści:  pozwala na postawienie trafnej diagnozy sytuacji w rodzinie i szybkie zaplanowanie oddziaływań, których  celem jest przerwanie przemocy.

 

Na terenie Raciborza funkcjonuje Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ma on swoją siedzibę w Ośrodku Pomocy  Społecznej  w Raciborzu.

Dane kontaktowe:    Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1

                                       47 – 400 Racibórz

                                       tel.  32 / 415-26-50, 505138929        /czynny w godzinach pracy OPS

 

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty" (OTWÓRZ) i nie wymaga zgody osoby pokrzywdzonej.

Zespół dyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Zadania grup roboczych wchodzących w skład zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie to:

- Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

- Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.

- Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy. ( ustalenie skali zjawiska przemocy, przedstawienie w środowisku zasad i form przyznawania pomocy).

-Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

-Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, w tym wdrażanie procedury Niebieskiej Karty."

 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Aurelia Bindacz


 


 

 

Informujemy również, że wszystkie osoby doświadczające jakiejkolwiek przemocy lub będące świadkami przemocy mogą zgłosić ten fakt do  Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"  801-12-00-02  

od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00,

w niedziele i święta - w godz. 8.00- 16.00

 

Dzwoniąc pod nr 801-120-002

uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy

najbliżej miejsca zamieszkania.

 

 

Można również pisać w sprawach związanych z przemocą w rodzinie na adres mailowy: niebieskalinia@niebieskalinia.info
Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U. z 2005

r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz.

842, z 2011 r. Nr 149, poz. 887.


2. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.