Tomasz Drozd 03-11-2022

Konkurs pn. "Działamy razem"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

 

Konkurs obejmuje projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:

kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;

kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;

kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;

kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;

kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;

kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

 

Więcej znaleźć można pod adresem:

 

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-nr-12022-pn-dzialamy-razem/