Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza osoby niepełnosprawnej.

 

Osoba niepełnosprawna może prowadzić działalność gospodarczą na swój własny rachunek. Dodatkowym dla niej udogodnieniem jest możliwość otrzymania dotacji na jej rozpoczęcie. Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia)-aksymalna kwota wsparcia w przypadku działalności rolniczej wynosi 7.500 EUR,albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze Starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel. Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać, ze środków PFRON, dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:

 • nie korzystała ze środków Funduszu na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej
 • posiada status niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 • nie korzystała ze środków Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • pożyczka została spłacona albo w całości umorzona,
 • jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,
 • wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jest możliwe pod warunkiem, że upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej ze starostą.

Jak ubiegać się o takie dofinansowanie?

Wniosek  składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu. W imieniu Starosty Raciborskiego zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, mieszczący się przy ul. Klasztornej 6, www.pup-raciborz.pl

Jakie elementy powinien zawierać twój wniosek:

 • kwotę dotacji
 • rodzaj planowanej działalności
 • kalkulację kosztów
 • harmonogram zakupów
 • przewidywane koszty i dochody z działalności
 • proponowane formy zabezpieczenia dotacji (np. poręczenie, zastaw, weksel, hipoteka), oraz wkład własny

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta poinformuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Po zakończeniu negocjacji Starosta podpisuje umowę z wnioskodawcą.

 

Następnie Starosta przekaże środki na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, po przedstawieniu przez wnioskodawcę odpowiednio:

 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej;
 • kopii decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników;
 • zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wkładu w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez wnioskodawcę.

Przekazanie środków może nastąpić przed dniem przedstawienia przez wnioskodawcę kopii koncesji lub zezwolenia, jeżeli wydanie koncesji lub zezwolenia jest uzależnione od posiadania przedmiotów lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności, a wnioskodawca zamierza dokonać zakupu tych przedmiotów i urządzeń w ramach przyznanych środków. Wtedy wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia staroście kopii koncesji albo zezwolenia w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wypłacenia środków pod rygorem zwrotu otrzymanych środków.

 

Wniosek i informacje osoba wykonująca działalność gospodarczą oraz niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, przekazują w formie dokumentu elektronicznego lub w formie dokumentu pisemnego. Składki na ubezpieczenia społeczne są finansowane za okresy miesięczne przez okres roku, na wniosek osoby niepełnosprawnej podejmującej działalność gospodarczą. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie www.pfron.org.pl w zakładce SOD. Dla mieszkańców naszego regionu podajemy również numery telefonów Śląskiego oddziału PFRON, gdzie można otrzymać szczegółowe informacje: 32 786 96 07, 32 786 96 13, 32 786 96 08, 32 786 96 06 lub na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu: www.pup-raciborz.pl w okienku – niepełnosprawni.

 

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

 

 


Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej może uzyskać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) refundację składek na ubezpieczenia:

 • emerytalne
 • rentowe

Warunkiem uzyskania wsparcia jest brak zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczających ogółem kwotę 100 zł i terminowe opłacania składek za dany okres.

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą oraz niepełnosprawny rolnik albo rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składa funduszowi odpowiednio:

 • miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, stopniach niepełnosprawności,
 • wniosek o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc.

Wysokość refundacji zależy od stopnia niepełnosprawności i począwszy od wniosków za miesiąc czerwiec 2011r. będzie następująca:

 1. 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 2. 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 3. 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności;

 

Jak wygląda procedura ubiegania się o wsparcie?

Osoba, która zamierza starać się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne powinnna zarejestrować się i złożyć odpowiedni wniosek w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rejestracji dokonuje się przy składaniu wniosku po raz pierwszy, co wymaga przekazania łącznie z formularzem wniosku dodatkowych informacji o wnioskodawcy (nazwa, adres, NIP, REGON itd.). Pełny wykaz informacji, które należy złożyć, aby dokonać rejestracji, znajduje się w zakładce „Rejestracja osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą” na stronie internetowej PFRON-u (POBIERZ)
Wniosek można złożyć drogą elektroniczną lub w postaci dokumentu pisanego.

Wniosek musi zostać złożony w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne (zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych). Kwota refundacji jest przekazywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez PFRON kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika


Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika może uzyskać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  refundację składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Są to składki:

 • emerytalno-rentowe
 • wypadkowe,
 • chorobowe,
 • macierzyńskie


Warunkiem uzyskania wsparcia jest brak zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczających ogółem kwotę 100 zł i terminowe opłacania składek za dany okres.

Wysokość składek jest naliczana i opłacana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Jak wygląda procedura ubiegania się o wsparcie?

Osoba uprawniona która zamierza starać się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne powinna zarejestrować się i złożyć odpowiedni wniosek w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rejestracji dokonuje się przy składaniu wniosku po raz pierwszy. Pełny wykaz informacji, które należy złożyć, aby dokonać rejestracji, znajduje się w zakładce "Rejestracja niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika" na stronie internetowej PFRONU-u (POBIERZ)
Wniosek można złożyć drogą elektroniczną lub w postaci dokumentu pisanego.
Wniosek musi zostać złożony w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym terminowo dokonał zapłaty składek za dany kwartał (zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników). Kwota refundacji jest przekazywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez PFRON kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

 

1. Kliknij i pobierz wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne


2. Kliknij i pobierz wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników


Podstawa prawna:

 1.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zmianie ustwy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz    zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2008, nr 237, poz. 1652) zmieniająca ustawę    z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997, Nr 123, poz. 776), tekst jednolity z 2011 r. (Dz. U. 2008, Nr 14, poz. 92).


2.Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. Nr 194, poz.1403).


3.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych z dnia 26.11. 2008r zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 240, poz. 1754 z późn. zm.).

4.Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

5.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

6.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.