Pracodawca osób niepełnosprawnych

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną


Prawo do zwolnienia z wpłat

 

Prawo do  zwolnienia z obowiązkowych miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczy:

 • pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi odpowiednio 6% lub
 • pracodawcy zatrudniającego mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku, których wyłacznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi,
 • pracodawcy prowadzącego zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość,
 • placówki dyplomatyczne i urzędy konularne, przedstawicielstwa i misje zagraniczne.

 (art.21 i 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

 


Dofinansowanie nie przysługuje:

 

 • do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych. Przykładowo jeśli wynagrodzenie pracownika w całości jest finansowane ze środków publicznych, wówczas dofinansowanie miesięczne do wynagrodzenia tego pracownika nie przysługuje.
 • pracodawcy, który nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 %, pomimo zatrudnienia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
 • pracodawcy posiadającemu zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON do czasu ich uregulowania.

Pracodawca, który chce skorzystać z pomocy musi się zarejestrować w PFRON.

 

Możliwość zwrotu kosztów, poniesionych przez pracodawcę, na adaptację pomieszczeń zakładu pracy i przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

 

O taki zwrot może ubiegać sie pracodawca, który chce zatrudnić osoby niepełnosprawne i prztsosować dla nich stanowisko pracy. Przy czym osoby te muszą być:

 • bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy,
 • pozostającymi w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeśli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

 Warunki udzielenia dofinansowania:

 • zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą określającej warunki i wysokość zwrotu kosztów,
 • uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowisku pracy, wydanej na wniosek starosty,
 • zatrudnianie przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawnej.

Wydatki, które mogą być objete refundacją:

 1. koszty adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 2. koszty adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowania w zakładzie pracy,
 3. koszty zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
 4. koszty rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt. 1-3,

Kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych nie może przekroczyć 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy.

Zwrot ww.kosztów dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zwrot kosztów to maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy.

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.

Pracodawca składa wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu.Najczęściej są to: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejsckie Ośrodki Pomocy Rodzinie  właściwe terytorialnie dla miejsca zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, Dla powiatu raciborskiego jest to Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, ul. Klasztorna 6, www.pup-raciborz.pl

(art. 26 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

 


Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

 

Pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu , może otrzymać na wniosek, ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Warunki udzielenia pomocy:

 • zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą określającej warunki i wysokość zwrotu kosztów,
 • poniesienie kosztów prztsosowania stanowiska pracy,
 • uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o dostosowaniu wyposażonego stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionej osoby na tym stanowisku,
 • zatrudnianie przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawnej. 

Refundacja kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy nie może byc wyższa, niż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.

Zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się fakturą, rachunkiem lub dowodem zapłaty.Wytworzenie wyposażenia objetego refundacją dokumentuje się przedstawiającocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z  dokonaną przez niego wyceną.

Pracodawca składa wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu.Najczęściej są to: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejsckie Ośrodki Pomocy Rodzinie  właściwe terytorialnie dla miejsca zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, Dla powiatu raciborskiego jest to Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, ul. Klasztorna 6 www.pup-raciborz.pl

(art. 26e ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)


Refundacja kosztów zatrudnienia osoby pomagającej osobie niepełnosprawnej w miejscu pracy

 Warunki udzielenia pomocy:

 • zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą,
 • przedstawienie zaświadczenia lekarskiego wskazującego konieczność zatrudnienia osoby pomagającej niepełnosprawnemu pracownikowi w miejscu pracy.

Wydatk, które mogą być objęte refundacją: 

 1. koszty wynagrodzenia zatrudnionego pracownika pomagającemu pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku.

 

(Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.)

 Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.

Pracodawca składa wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu.Najczęściej są to: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejsckie Ośrodki Pomocy Rodzinie  właściwe terytorialnie dla miejsca zatrudnienia osoby niepełnosprawnej,  Dla powiatu raciborskiego jest to Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, ul. Klasztorna 6, www.pup-raciborz.pl

(art. 26d ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)


Refundacja kosztów szkoleń

 

Możliwość ubiegania się o refundację poniesionych przez pracodawcę kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

( Szkolenie osób niepełnosprawnych może organizować także pracodawca. Na jego wniosek poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być refundowane ze środków PFRON do wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.)

 

Rodzaj szkolenia: Typ przedsiębiorcy:        mały     średni        duży

 • szkolenie ogólne                                          80% ,         80%           70%
 • szkolenie specjalistyczne                       55%,          45%           35%

(art. 41 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości okreslonych w umowie zawartej z pracodawcą. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.

Pracodawca składa wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez stasoste lub prezydenta miasta na prawach powiatu.Najczęściej są to: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejsckie Ośrodki Pomocy Rodzinie  właściwe terytorialnie dla miejsca zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Dla powiatu raciborskiego jest to Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, ul. Klasztorna 6, www.pup-raciborz.pl


Dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych

 

Prawo do miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – w części wynagrodzenia nie finansowanej ze środków publicznych - nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiagajacemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

 

Pracodawcy, który zatrudnia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników lub pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników  w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%, przysługuje miesięczne dofinansowanie.

 

 

Od 1 kwietnia 2014 r. będą obowiązywać takie same kwoty dofinansowań do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością na rynku otwartym i chronionym

1800 zł dla pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

1125 zł z umiarkowanym

oraz 450 zł z lekkim stopniem.

Pracodawcy zatrudniający osoby ze schorzeniami specjalnymi otrzymają dodatkowe dofinansowanie w wysokości 600 zł.

 

 

Wniosek składa się do PFRON bądź do własciwego terenowo dla siedziby pracodawcy Oddziału PFRON. Pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie przed złożeniem pierwszych dokumentów musza zarejestrować się w Funduszu, aby otrzymać identyfikator oraz hasło dosępu do systemu informatycznego. 

W celu uzyskania dofinansowania pracodawcy skałdają miesięczne wnioski o wypłatę dofinansowania (Wn-D) wraz z załącznikiem INF-D-P w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wniosek dotyczy.Do wniosku należy załączyć także Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie INF-O-PP.

Szczegóły na stronie www.pfron.org.pl

Aby pracodawca mógł ubiegać się o dofinasowanie do wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego, pracownik ten musi posiadać ważny dokument potwierdzający jego niepełnosprawność.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie www.pfron.org.pl w zakładce Obsługa dofinansowań i refundacji.

(art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

 

od 1 marca 2011r. pracodawcy stracili możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy posiadają ustalone prawo do emerytury.

Powyższa zmiana podyktowana jest wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zobowiązuje PFRON do ich realizowania.

Brak możliwości otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników posiadających ustalone prawo do emerytury, w żaden sposób nie zobowiązuje pracodawców do rozwiązywania stosunku pracy z tymi osobami.

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zmianie ustwy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2008, nr 237, poz. 1652) zmieniająca ustawę    z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997, Nr 123, poz. 776), tekst jednolity z z 2011r. z późn. zm.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ( Dz. U. 2007, Nr 194, poz. 1404).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą (Dz. U. 2007, Nr 240, poz. 1756).
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. 2009, Nr 57, poz. 472).
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. 2009, nr 8, poz. 43).
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia30 czerwca 2009 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. 2009, Nr 109, poz. 913).
 7. Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.