Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych - do 16r. życia

miniaturka

PKS/PKP

 

 

·        Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione dzieci do 4 lat, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia.

 

·        Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego są uprawnione następujące osoby: dzieci i młodzież dotknięte  inwalidztwem lub niepełnosprawne – na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych  imiennych;

 

·        jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – na podstawie  biletów jednorazowych.

 

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie  obowiązku  szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem

 

Katalog przejazdów celowych- POBIERZ

 

 

Podstawy prawne:

 

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 1992, Nr 54, poz. 254), tekst jednolity z dnia 9 października 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 175, poz. 1440).

 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego (Dz. U. 2002, Nr 179, poz. 1495).

 

 

 

Komunikacja Miejska w Raciborzu

 

 

 

Bezpłatne przejazdy

 

·        dzieci przed ukończeniem 4-go roku życia – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, a w szczególności książeczka zdrowia lub paszport,

 

·        dzieci niepełnosprawne w wieku 4 - 7 lat oraz młodzież do 18 lat nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydawanej przez uprawniony organ,

 

·        opiekunowie towarzyszący w podróży dzieciom i młodzieży dotkniętej niepełnosprawnością w zakresie przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji lub leczniczego i z powrotem – na podstawie imiennego zaświadczenia wydawanego przez wymienione placówki określającego, miejsce pobytu, termin i czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć wraz z dokumentem tożsamości,

 

·        uczniowie szkół specjalnych i ich opiekunowie oraz nauczyciele dojeżdżający do uczniów specjalnej troski, pobierających naukę w domu rodzinnym – na podstawie legitymacji szkolnej, opiekunowie na podstawie wskazania przez osobę uprawnioną, nauczyciele dojeżdżający na podstawie imiennego zaświadczenia wydawanego przez zakład pracy określającego miejsce pobytu, termin i czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć wraz z dokumentem tożsamości,

 

 

·        członkowie rodzin uczestniczący w programie „Rodzina +” w mieście Racibórz na podstawie karty „Rodzina +” wraz z dokumentem tożsamości.

 

 

Do korzystania z ulg w przejazdach na wszystkich liniach uprawnieni są:

dzieci w wieku od 4 do 7 lat – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych oraz słuchacze szkół policealnych – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,

 

 

Podstawa prawna:

 

1. Uchwała NR XXX/430/2013z dnia 26 czerwca 2013 r. , Załącznik nr 2do Uchwały Nr XXX/430/2013Rady Miasta Racibórzz dnia 26 czerwca 2013 r.

 

 

 

Karta parkingowa

 

 

Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Uwaga: W przypadku tych osób wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając różne przesłanki.

 

 

Uprawnienie posiadacza Karty Parkingowej do niestosowania się do niektórych znaków drogowych:


 • Znak B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.
 • Znak B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych" , oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych.
 • Znak B-3a "zakaz wjazdu autobusów" oznacza zakaz ruchu autobusów.
 • Znak B-4 "zakaz wjazdu motocykli" oznacza zakaz ruchu motocykli.
 • Znak B-10 "zakaz wjazdu motorowerów" oznacza zakaz ruchu motorowerów.
 • Znak B-35 "zakaz postoju" oznacza zakaz postoju pojazdu; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce.
 • Znak B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste",
 • Znak B-38 "zakaz postoju w dni parzyste"
 • Znak B-39 "strefa ograniczonego postoju" oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.

 

 

 

Podstawy prawne:

 

1.     Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.1997, Nr 98, poz. 602), tekst jednolity z dnia 2 czerwca 2005 r. (Dz. U. 2005, nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

2.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002, Nr 170, poz. 1393).

3.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maca 2004r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom (Dz. U. 2004, Nr 67, poz. 617).

 

 

 

Karta nie zwalnia z opłat za parkowanie. Każdorazowo określa to rada miasta uchwałą, na podstawie której osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową mogą być zwolnione z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania.

 

 

Podatki

 

Ulgi podatkowe dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, która nie ukończyła 16 roku życia

W rozliczeniu podatkowym za dany rok możliwe jest dokonanie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

 

Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
 • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 • orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku osób zaliczonych do I grupy inwalidztwa, lub też osoby w stosunku do których, orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, oznacza to znaczny stopień niepełnosprawności. Z ulgi mogą skorzystać również podatnicy, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty limitu 10 080 zł.

Zgodnie z ustawą, warunkiem skorzystania z większości ulg rehabilitacyjnych jest posiadanie przez podatnika dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków (faktury VAT, lub rachunku). Nie dotyczy to jednak wydatków na:

1.     używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do  jednego z trzech stopni niepełnosprawności albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia.  (Od 2018 r. nie ma natomiast obowiązku okazywać dokumentu potwierdzającego zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.)

Można odliczyć ustalaną co roku kwotę, bez potrzeby dokumentowania poniesionych wydatków. Obecnie jest to kwota 2280 zł.

Aby odliczyć pozostałe wydatki należy posiadać dokumenty stwierdzające ich poniesienie, są to wydatki na:

1.     adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, , (w kwocie którą poniósł, nie wolno odliczyć kwoty już zrefundowanej)

2.     przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, (w kwocie którą poniósł, nie wolno odliczyć kwoty już zrefundowanej)

3.     zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,

4.     stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego, , (w kwocie którą poniósł, nie wolno odliczyć kwoty już zrefundowanej)\

5.     zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

6.     odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, , (w kwocie którą poniósł, nie wolno odliczyć kwoty już zrefundowanej)

7.     odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno- opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, , (w kwocie którą poniósł, nie wolno odliczyć kwoty już zrefundowanej)

8.     opłacenie tłumacza języka migowego,

9.     kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,

10.  leki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a ustaloną co roku kwotą, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),

11.  odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

o    osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,

o    osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi niż karetka środkami transportu

12.  odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

o    na turnusie rehabilitacyjnym,

o    w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,

o    na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób
niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

 

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu. Nie można odliczyć jednak wydatków na cele rehabilitacyjne, które zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. Jeśli wydatki były tylko częściowo finansowane z powyższych funduszy czy środków, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a kwotą sfinansowaną czy zwróconą z jakichkolwiek innych środków.

Na przykład - jeżeli wydatek 2'000 zł dofinansowano w kwocie 1'200 zł, wówczas odliczyć można 800 zł. Można więc odliczyć tylko te wydatki, które podatnik rzeczywiście poniósł i pokrył z własnych dochodów.

 

 

Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

 

 

 

 

Ulga za wstęp do muzeum

 

Ulga za wstęp do muzeum przysługuje emerytom, rencistom oraz osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi jest legitymacja emeryta-rencisty lub legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

 

 

Podstawa prawna:

1.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. 2008, Nr 160, poz. 994).  

 

 

 

 

Paszport i dowód osobisty

 

Ulga w opłacie za paszport

Ulga w opłacie za paszport w wysokości 50% przysługuje:

 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym bez względu na rodzaj schorzenia, a także na współmałżonków tych osób, które pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,

Od 01.01.2010r. nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.

 

 

Podstawy prawne:

1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. 2006, Nr 153, poz. 1091).

 

 

 

 

Poczta

 

Ulgi Pocztowe

Ulgi związane z usługami pocztowymi polegają na m.in. bezpłatnych usługach doręczania listów, paczek i przesyłek listowych bezpośrednio do domu. Listonosz powinien przyjąć zwykły, opłacony list i wrzucić go do skrzynki. Do wymienionych ulg uprawnieni są:

 • Osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem narządu ruchu i korzystające z wózka inwalidzkiego,
 • Osoby niewidome lub ociemniałe

Zapotrzebowanie na usługę pocztową zgłasza się w urzędzie pocztowym właściwym terytorialnie dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub u listonosza obsługującego dany rejon. Dodatkowo placówki pocztowe musza być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. umieszczaniu skrzynek pocztowych tak, aby umożliwić korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym.

Uwaga! Osoby niewidome mają dodatkowo prawo do całkowitego zwolnienia z opłat za przesyłki nadawane do innej osoby niewidomej, biblioteki lub organizacji, które działają na rzecz osób z takim rodzajem niepełnosprawności, oraz przesyłek adresowanych przez te instytucje do osób niewidzących.

 

 

Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2003, N 130, poz. 1188 z późn. zm.).

2.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. 2004, Nr 5, poz. 34).

 

 

 

Osoby niepełnosprawne przed 16r. życia mogą uzyskać pomoc w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizowanych programów.

 

Szczegóły na stronie: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Otwórz

 

 

 

H2Ostróg w Raciborzu

 

Pobierz cennik H2Ostróg - Otwórz